Rundetårn

Fra Christian IV
Hopp til: navigasjon, søk
Rundetårn
Rundetårn
Foto:Albert Jankowski
Sted Købmagergade i København
Byggeår 1637–1642
Arkitekt Hans van Steenwinckel den yngre, Jørgen Scheffel og Leonhard Blasius
Dimensjoner Høyde: 34,8 m

Sneglegangen:
Omdreininger: 7,5
Lengde ytterst: 268,5 m
Lengde innerst: 85,5 m
Stigning ytterst: 10 %
Stigning innerst: 33%
Stigning gjennomsnit pr.omgang: 3,74 m

Observatoriet:
Høyde: 7 m
Radius: 3 m
Byggherre Christian IV
Periode Renessansen

Rundetårn er et tårn i København oppført under Christian IV. Det er en del av bygningskomplekset som består av Trinitatis kirke og Rundetårn. Byggingen av tårnet ble påbegynt i 1637 og i 1642 sto det ferdig,<ref>Kort beskrivelse fra Rundetaarn.dk</ref> mens kirken først ble ferdig i 1656

Ordet Trinitatis viser antakelig til kompleksets tredobbelte funksjon: Kirken skulle være student- og universitetskirke, tårnet tjente til oppgang til Københavns Universitetsbibliotek som ble plassert på loftet over kirken og på tårnets øverste plattform ble universitetets astronomiske observatorium etablert.

Rundetårn har ikke trapper bortsett fra aller øverst, men i stedet en bred, spiralformet gang belagt med mursten på høykant, som fører opp til en utsiktsplattform øverst. Konstruksjonen er valgt for at en hest med vogn kan kjøre opp til biblioteket. Rundt om utsiktsplattformen på toppen står et jerngitter fra 1643, laget av Christian IVs hoffsmed, Caspar Fincke.

Rebusen på Rundetårn
Foto:Christian Bickel

Fra begynnelsen var en viktig del av tårnets funksjon å være observatorium og en berømt vitenskapsmann som Ole Rømer har arbeidet i observatoriet. Den forskningsmessige bruken av stedet har imidlertid for lengst opphørt.

Inskripsjon

Øverst på Rundetårns fasade finnes en forgylt inskripsjon, en rebus. Christian IVs egenhendige skisse til den er oppbevart i Riksarkivet.

Rebusen kan tolkes slik:

Den rette lære («DOCTRINAM») og («ET») rettferdighet (sverdet) léd, («DIRIGE») Gud, (????, «HWHJ», konsonantskriften hebraisk som skrives fra høyre mot venstre, altså JHWH, med middelalderlige vokaltegn for Adonaj (min Herre) under, ialt Jehova) ind i («IN») hjertet (det røde hjerte) på den kronede (kronen) Christian IV (C'et med firetallet i), 1642 (1642 er året for Rundetårns ferdigstillelse). Altså: Gud, led den rette lære og retfærdighed ind i hjertet på den kronede Christian IV.

Den folkelige tolkningen av rebusen ble:

«Doktoren med kniv dirigerer krimskrams ind i hjertet på Christian 4.»

Historie

Oppføringen av Rundetårn og det øvrige komplekset kom i gang relativt sent i Christian IVs regjeringstid. Men han har etter all sannsynlighet hatt planer om å bygge på tomten mye tidligere ettersom han kjøpte tomten allerede i 1622. I en erklæring datert 3. juli 1622 skriver Birgitte Marsvin som da eide området:<ref>Rundetaarn.dk om bygningen fra Kjøbenhavns Diplomatarium Bind: II nummer :760</ref>

Sitat Jeg Birgitte Marsuin thill Engeltofft, salig Frederich Wlffeldz effterleffuerske, kiendis och giør witterligtt for alle med dette mitt obne breff, att ieg haffuer soldt, skiøtt och aldelis affhendt och nu med dette mitt obne breff selger, skiøder och aldeles affhender fra mig och mine arffuinger och thill dend stoermegtige, høybaarne første och herre her Christian dend fierde, Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis konning etc. och Hans Maytz. effterkommere konninger udi Danmarck och kronen, en min gaard och jordzmonn liggendis her udi Kiøbenhaffn udi Kiøbmager gade norden wed Jackob Beckis gaard och synden thill Tore Brøggers gaard, och strecker sig samme gaard udi sin lang och bred som effterfølger: Først thill gaden langs husett aff sønder udi nør 19 alne mindre to fingersbred, fra gaden gennom gadehusett och gaarden ned thill dend sidste stolpe aff Farffuehusett langs jordsmonnett aff øster udi wester 65½ alen, breden thuers offuer pladzen bag wed gafflen aff Farffuehusett fra Tor Brøggers planckwerck och thill Hans Søffrensøns planckuerck, bag ued Jackob Beckis jordzmon, aff sønder i nør 29 alne 3 quorter, langs samme pladz och jordzmon aff øster i wester 27½ allen; breden paa jordzmonnitt, som dett eenlig hus staaer der farffueren udi boer, er fra Claus Lauritzøns jordzmon och thill Ebbe Munckis planckuerck aff sønder udi nør 63 alne, langs forschrefne jordzmon saa uiitt dend strecker sig ned i haffuen thill Dirick Badskers jordzmon och planckuerck och bysens stalle aff øster i wester 72½ allen; noch dett jordzmon som ligger imellom bysens stalle och Dirick Badskers jordzmon thuertt offuer aff sønder udi nør 23 allne 3 quorter, lengden langs samme jordzmon indtill bysens stalle aff øster i wester 25 allen, och er lengden aff dend gandske jordzmon fra gaden gennom husitt, gaarden och haffuen indtill bysens stalle aff øster i wester 190½ allen. Huilcken forskrefne gaard udi sin lengde och bred, som dend nu begreben och forfunden er, med ald huis bygning der paa findis, høybemelte Kong. Maytt., Hans Mayttz. effterkommere konninger udi Danmarck och cronen, mue och skulle haffue, niude, bruge och beholde for euindelig eiendom, och kiendes ieg mig och mine arffuinger wnderdanigst att haffue anamett och oppebaarett fyldest och fulduerd och nøyagtig betalning for forskrefne gaard wdi alle maade, och kiendis ieg mig och mine arffuinger derfore ingen ydermere lod, deell, rett eller rettighed att haffue thill eller udi forskrefne gaard effter denne dag udi nogen maade. Thi bepligter ieg mig och mine arffuinger att etc. Thill ydermere widnisbyrd och bedre foruaring haffuer ieg ladett henge mitt signett neden for dette mitt obne breff och med egen hand wnderskreffuett, och wenligen tillbedett erlige och wellbiurdige mend Gregers Krabbe thill Tostelund och Mogens Kaaes thill Frøstrup, Kong. Maytz. secreterere, med mig thill witterlighed att forsegle och wnderskriffue. Hafniæ dend 3 julij anno 1622. Sitat
Birgitte Marsvin

Planene tok fart først i 1635 da kongens astronom Christen Sørensen Longomontanus foreslo at han kunne bygge et astronomisk tårn. Hans van Steenwinckel den yngre ble valgt som byggmester. Etter at grunnen var ryddet ble grunnstenen lagt ned av murermester Jørgen Scheffel 7. juli 1637.

Referanser

<references/>

Eksterne lenker

Flere

For flere bilder klikk på lenken:
Rundetårn.

Kreditering

P blue.png Wikipedia: Teksten i denne artikkelen er utdrag av artikkelen på Wikipedia slik artikkelen var 17. oktober 2011. For de opprinnelige bidragsytere se denne versjonen.
Byggverk og andre anlegg

BørsenHolmens kirkeRosenborg slottRegensenTrinitatis kirke med RundetårnNyboderProviantgårdenTøjhusetBryggerhusetFrederiksborg slottFrederiksborg slottskirke – Opprettelse av Tugt- og BørnehusetNytorvCaritasbrønnenLeda og svanen i havnebassengetChristianshavnKnippelsbroKastelletSilkeværketChristianstadTrefoldighetskirken i ChristianstadChristianopel